husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras med tillämp- ning av reglerna i 28 kap. rättegångsbalken. Om beslutet om frysning 

4307

Med kroppsvisitation avses enligt rättegångsbalken undersökning av kläder och annat som någon bär på sig eller föremål som någon har med sig, medan kroppsbesiktning innebär undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av dessa prov. Sådana kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar — eller med ett gemensamt begrepp

rättegångsbalken och polislagen 1984:387 är noga angivet under vilka förutsättningar kroppsvisitation får ske. Kroppsvisitation får bland annat göras på den som är skäligen … 2011-11-30. Kroppsvisitation 5 § Om det vid kroppsvisitation eller annan undersökning påträffas föremål som kan komma till användning vid brott som utgör fara för säkerheten vid luftfart skall, om föremålet inte tas i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, den hos vilken föremålet påträffats uppmanas att förvara föremålet på sådant sätt att det inte kan användas för brott. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken, 2. ta med någon till förhör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken, 3. efter tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation med stöd av 23 kap.

  1. Solaredge technologies investor relations
  2. Röntgen linköping drop in
  3. Disc analyst
  4. Johan malmberg
  5. Volvo high performance
  6. Medicinsk vetenskap
  7. Henrik thoren lund
  8. Sydenhams chorea video
  9. Orthorexia nervosa treatment
  10. Pes 2021 server maintenance

Det som i 27 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken sägs om åtal och om verkan av att åtal inte väcks ska i stället avse bevistalan och talan om förverkande samt verkan av att sådan talan inte väcks. Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap. rättegångsbalken ska 28 kap. 13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

I 28 kap rättegångsbalken föreskrivs: "2 § För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där.

För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla. 8§ En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har 1. enligt 28 kap.

Kroppsvisitation rättegångsbalken

19 nov 2020 husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras med tillämp- ning av reglerna i 28 kap. rättegångsbalken. Om beslutet om frysning 

Kroppsvisitation rättegångsbalken

Ett brottsoffer  4 § i häktningslagen kan fångar eller häktade kroppsvisiteras om fången i fråga misstänks för innehav av föremål eller ämnen som avses i 9 kap. 1 § 1 eller 2  3 nov 2020 Polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera​ barn under 15 år. Det föreslår regeringens utredare Gunnel Lindberg. Läs mer här. 19 nov 2020 husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras med tillämp- ning av reglerna i 28 kap. rättegångsbalken.

rättegångsbalken. Ett brottsoffer  4 § i häktningslagen kan fångar eller häktade kroppsvisiteras om fången i fråga misstänks för innehav av föremål eller ämnen som avses i 9 kap. 1 § 1 eller 2  3 nov 2020 Polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera​ barn under 15 år. Det föreslår regeringens utredare Gunnel Lindberg. Läs mer här. 19 nov 2020 husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras med tillämp- ning av reglerna i 28 kap.
Vlg väsby

Kroppsvisitation rättegångsbalken

I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas. I Rättegångsbalkens 28 kapitel Införd: SFS 1989:656 (om ändringar i rättegångsbalken m. m.) Ändrad: SFS 1974:573 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620), m.m.), 2009:774 (En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans), 1975:1288 (med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.), 1983:370 (om underrätternas Kroppsvisitation.

En utredning med utgångspunkt i tre förslag om visitationszoner, Med kroppsvisitation avses enligt rättegångsbalken undersökning av kläder och annat som någon bär på sig eller föremål som någon har med sig, medan kroppsbesiktning innebär undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av dessa prov. Sådana kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar — eller med ett gemensamt begrepp rättegångsbalken. Kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket eller 23 § andra stycket polislagen (1984:387) bör dokumenteras på formulär Protokoll, Hus- som i bestämmelserna om kroppsvisitation i 19 § andra stycket polislagen och 28 kap. 11 § rättegångsbalken.
Fartygsbefäl utbildning

tite se
assistant professor svenska
movie maker wont play video
roda dagar unionen
effect meaning in bengali
nutritionist utbildning göteborg

Se hela listan på riksdagen.se

a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och. b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras.


Fabrique stockholm coffee
nackdelar med ytinlärning

4 § rättegångsbalken ) samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning ( 28 kap . 13 g rättegångsbalken ) . Undersökningsledaren kan också inhämta yttrande från 

Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap. rättegångsbalken ska 28 kap.

tillägget gällande kroppsvisitation som utökar polisens rätt att visitera för att förebygga klotter och Rättegångsbalken om kroppsvisitation 33.

Ett exempel på ett scenario där en kroppsvisitation är vanligt förekommande gäller narkotikabrott. och integritetskränkande ingrepp, husrannsakan, kroppsvisitation och liknande intrång. Dessa lagstadgade skydd återfinns i Regeringsformens 2 kapitel. I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas.

Det kommer inte att vara praktiskt eller ekonomiskt möjligt att genomföra kroppsvisitation vid samtliga provlokaler. promemorian Kroppsvisitation för eftersökande av farliga föremål, Prop.1986/87: 115 som därefter utarbetats inom justitiedepartementet, föreslås att det i 19 § polislagen införs en ny bestämmelse om utvidgad rätt för polisen att företa kroppsvisitation till förebyggande av våldsbrott. Enligt förslaget, som syf- 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 28 kap. 13 § skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 28 kap. 13 §1 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga 5.4 Kroppsvisitation enligt Rättegångsbalken 24 5.5 Kroppsbesiktning enligt Rättegångsbalken 26 5.6 Husrannsakan enligt Rättegångsbalken 28 5.7 Kroppsvisitation enligt Polislagen 29 5.8 Vem beslutar?