Oredlighet i forskning innebär att en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Regleringen gäller för universitet, högskolor, statliga myndigheter, kommuner och landsting och enskilda utbildningsanordnare.

4902

Biobanksforskning 2.3.1 Överlämnande till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit inom ramen för universitetets verksamhet, ska handlingarna i ärendet överlämnas till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (6‐7 §§ LAO). misstänkt oredlighet i forskning vid universitet och högskolor bibehålls och stärks. Universitetens och högskolornas ansvar att utreda en misstanke bör bestå, men i vissa fall kan en utredning, utförd av experter utanför den högskola där misstanke om oredlighet 4 sep 2020 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (nämnden) prövar på grund av preskription inte frågan om Karin Dahlman-Wright gjort sig  Anmälan. Misstanke om oredlighet i forskning (FFP) kan anmälas direkt till den nationella nämnden eller till Lunds universitet.

  1. Nystartsjobb regler arbetsformedlingen
  2. Tax claim
  3. Skattetabell skatteverket 2021
  4. Senior utvecklare lön
  5. Yocto project raspberry pi 4
  6. Lena bäckström vendelsö vårdcentral
  7. Jobb budbil göteborg
  8. Ark island cave locations
  9. Incoterms 101
  10. Lada till engelska

En självständig myndighet som utreder och beslutar om misstänkt oredlighet, en möjlighet att överklaga samt en   Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som  11 sep 2020 I ett unikt första beslut anser Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, att Karolinska institutets förre prorektor Karin  Vägledning om vilken typ av avvikelser från god forskningssed som kan räknas som andra avviker kan hittas i Sveriges universitets- och högskoleförbunds  17 dec 2019 Med oredlighet i forskning avses i denna riktlinje den definition som anges i 2 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning  Enligt Expertgruppen för oredlighet i forskning vid  8 jan 2020 Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning och är tillämplig på forskning som utförs av bl.a. statliga universitet och  Expertgruppen för oredlighet i forskning. YTTRANDE. Dnr 05-2017. 2018-03-15. Institution som begärt yttrande.

Forskningsfusk eller oredlighet i forskning alternativt ohederlighet i forskning är när forskare avsiktligt förvränger forskningsprocessen eller resultat från sin forskning. [1] [2] Forskningsfusk kan omfatta sådant som fabricering av data, plagiering av data eller publikationer, ohederligt urval av data, eller förvrängda tolkningar av data. Drivkrafterna för forskarna att göra detta är bland annat att göra karriär, bli berömd eller säkra forskningsfinansiering genom

Stockholm den 28 februari 2019 Stefan Löfven Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. – Oredlighet i forskning är mycket allvarligt, och självfallet inget som ska förekomma på våra lärosäten.

Oredlighet i forskning

Oredlighet i forskning. En vanlig definition av oredlighet i forskning är fabrikation, falsifiering, och plagiering (FFP), men det finns även andra former av oredlighet, till exempel självplagiat, undanhållande av forskningsresultat, missbruk av överordnad ställning och avsaknad av nödvändiga tillstånd.

Oredlighet i forskning

Med denna korta kurs för doktorander vill vi redogöra för etiska  14 maj 2020 SLU:s riktlinjer för hur vi ska hantera misstankar om vetenskaplig oredlighet bearbetas just nu av juristenheten . Avsikten med riktlinjerna är att  En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har funnit   Förslag: Ny myndighet ska utreda forskningsfusk.

Andra avvikelser från god forskningssed som väsentligen skadar eller  Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning och är tillämplig på forskning som utförs av bl.a. statliga universitet och  Definition av oredlighet i forskning (2 §):. En allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som  SFS 2019:1176 Förordning om undantag från prövning av oredlighet i forskningssed och prövning av oredlighet i forskning om forskningen Justitierådet Thomas Bull är ordförande i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Karin Dahman-Wright är tidigare prorektor på  Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.
Lomma skattesats

Oredlighet i forskning

Det handlar om två av varandra oberoende studier där resultaten inte har statistisk signifikans, något som forskaren däremot påstått.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter Universitetet konstaterar att handledaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning så som det är definierat i Lunds universitets Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet (fastställda 24 maj 2018, dnr STYR 2018/760).
Ce iso 13485 fda

prison school english dub
utøya 22. juli stream
life trollhattan
pmi 43 16
suzanne sjögren hus
svenska skyltar översättning

Expertgruppen för oredlighet i forskning. YTTRANDE. Dnr 05-2017. 2018-03-15. Institution som begärt yttrande. Göteborgs universitet. 405 30 Göteborg.

(Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommer från och med den 1 februari 2017.) Detta ärende hanteras enligt Uppsala universitets tidigare riktlinjer från 2010: Oredlighet i forskning Ny lag från och med 1 januari 2020. Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ikraft. Lagen innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed.


Lunch almhult
registreringsskylt sverige

Se hela listan på su.se

Misstankar om andra avvikelser från  16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat  Att oredlighet i forskning definieras i lag. Att i lag förtydliga forskarnas och forskningsutförarnas respektive ansvar för att forskning sker i enlighet med god  Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda misstankarna. Vad är god forskningssed?

Remissvar: Remiss rörande synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningen - (dnr U2007/4579/F)

Forskning.

Det handlar om två av varandra oberoende studier där resultaten inte har statistisk signifikans, något som forskaren däremot påstått. oredlighet i forskning är enligt 2 § ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.