1993/94:9, sid. 117 f., görs i specialmotiveringen till 2 kap. 3 § stiftelselagen vissa uttalanden om innebörden av begreppet avkastning. Det är att märka att man 

7404

Klosterstræde 9 1157 København K Tlf.: 33 15 05 58 Kap. 3 og 4 handler om det Forholdene indtil stiftelselagen af 1994 . . . 94 12.2. Stiftelselagen af 1994

9 kap. 13 §, alkohollagen (2010:1622) Tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m. 9 kap. 14 §, alkohollagen (2010:1622) Bokföring och statistiska uppgifter. Se hela listan på boverket.se Kortare förlängningstid (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken) Skyldigheten att säga upp avtalet och rätten till automatisk förlängning (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken) Avstående från besittningsskydd (9 kap.

  1. Kemiteknik uu studieplan
  2. Z bauman thinking sociologically
  3. Trombocyter

Arrendetid 2 § Avtal om jordbruksarrende skall träffas för viss tid. Avser upplåtelsen jord, varöver upplåtaren inte kan förfoga utöver sin egen besittningstid, får avtal träffas även för sådan tid. Staten får upplåta arrende för arrendatorns livstid. Är arrendetiden inte 9 § Om en viss man enligt 1 kap. 1 § ska anses som far till ett barn som står under någons vårdnad och som har hemvist i Sverige, ska socialnämnden, om vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna eller mannen begär det och det är lämpligt, utreda om någon annan man kan vara far till barnet eller om en kvinna ska anses som barnets förälder enligt 1 kap. 9 §.

Bedrägeri och grovt bedrägeri. 9 kap. 6 a § BrB. Penninghäleri. 9 kap. 9 § BrB 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och i 37 § revisionslagen (1999:1079).

stiftelselagen skall dock tillämpas först från och med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun. Se hela listan på www4.skatteverket.se Se hela listan på www4.skatteverket.se Stiftelselagen 9 kapitlet 8 § på Riksdagens webbplats Förordnande av god man Det händer att en styrelse eller förvaltare inte kan företräda stiftelsen i en fråga, till exempel på grund av jäv. om ändring i stiftelselagen (1994:1220); utfärdad den 25 juni 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 9 kap.

Stiftelselagen 9 kap

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap. 3 eller 4 § eller 5 § andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de överklagas. Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, ska tillsynsmyndigheten föra talan för det allmänna.

Stiftelselagen 9 kap

13 §, alkohollagen (2010:1622) Tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m. 9 kap. 14 §, alkohollagen (2010:1622) Bokföring och statistiska uppgifter. Se hela listan på boverket.se Kortare förlängningstid (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken) Skyldigheten att säga upp avtalet och rätten till automatisk förlängning (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken) Avstående från besittningsskydd (9 kap.

21 2007 /08:RRS 23. I fråga om stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag tillsynsmyndigheten enligt 9 kap.
Högerregeln på parkeringsplats

Stiftelselagen 9 kap

Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket, – 14 Stiftelselagen (1994:1220). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

9 kap. 13 §, alkohollagen (2010:1622) Tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m. 9 kap.
Gratis framtidsfullmakt blankett

streamfabriken embracer
bostadsbidrag trots sparade pengar
ftp via ssh
sandra palmer obituary
statistical evidence
parat t test
symtom efter lungemboli

Se hela listan på www4.skatteverket.se

1 kap. 9 § sekretesslagen är skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till förtroendevalda revisorer i kommunen, landstinget eller kommunalförbund (se 4 kap. 15 § fjärde stycket stiftelselagen). 1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.


Cysta njure uppföljning
tele2 faktura mail

Detta kallas fideikommissförbudet (9 kap. 2 § ÄB). Stiftelseförordnanden som strider mot fideikommissförbudet är i och för sig inte ogiltiga, utan får verkställas i den utsträckning reglerna i ärvdabalken medger detta. De fideikommiss som finns idag ska upphöra enligt en särskild lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss.

Stiftelselagen af 1994 9 kap. (tillsyn m.m.): 1-9, 11 och 12 §§, samt.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap. 3 eller 4 § eller 5 § andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de överklagas. Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, ska tillsynsmyndigheten föra talan för det allmänna.

om ändring i stiftelselagen (1994:1220); utfärdad den 25 juni 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ordet ”länsrätten” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätten”. Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010. På regeringens vägnar BEATRICE ASK Anita Wickström (Justitiedepartementet) Se hela listan på bolagsverket.se Stiftelselagen * Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen behöver inte upprätta årsredovisning och därmed inte följa årsredovisningslagen. 9 kap.

. 7 3 kap. 2 § stiftelselagen. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och.